Biểu mẫu Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp… đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biểu mẫu này được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ……………….

            Số: ……………….

– Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung thu: ………………………………………………………………………………………………………

– Số tiền thu: …………………………………..(Viết bằng chữ): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/14/Bien_Lai_Thu_Tien.pdf

Trả lời