9:32 sáng - Thứ Hai 1 Tháng Năm, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Học tập - Nghiên cứu >> Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh

Bài tập về câu gián tiếp * Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp.

1. “ I went to see him yesterday”, she said.

She said……………………………………………………………………………………………….………

2. “ I don’t want to meet him again”, she said

She said………………..………………………………………………………………..…………………….

3. “ Can you swim?”, he asked me.

He asked me………………………………………………………………………………………………….

4. He explained, “ I didn’t break the vase”.

He expained……………………………………………………………………………..…………………….

5. My mother said, “ I am cooking now”.

My mother said…………………………………………………………….………………………………

6. “ What time does John get up?”, he asked me.

He wanted to know………………………………………………………………………………………….

7. “ I like this book”, he said

He said………………………………………………………………………………………………………

8. “How beautiful she is!”.

He exclaimed……………………………………………………….………………………………………..

9. “Have you ever seen that film?”, he asked me

He asked me…………………………………………………………………………………….……………

10. “ I went to Do Son last week”, she said

She said…………………………………………………………………………………………………………

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang10/08/bai-tap-ve-cau-gian-tiep.pdf