Bài tập vận dụng 8 phương pháp giải nhanh hóa học

Phương pháp 1

BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG
GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ

Câu 1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch A và khí B không màu, hóa nâu trong không khí. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lấy toàn bộ

kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là

A. 23,0 gam.                B. 32,0 gam.               C. 16,0 gam.               D. 48,0 gam.

Câu 2. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, lượng muối khan thu được là

A. 20 gam.                   B. 32 gam.                  C. 40 gam.                   D. 48 gam.

Câu 3. Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là

A. 5,6 gam.                  B. 6,72 gam.                C. 16,0 gam.                D. 11,2 gam.

Câu 4. Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2 O. Thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là

A. 5,6 lít.                     B. 2,8 lít.                      C. 4,48 lít.                    D. 3,92 lít.

Câu 5. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 3,6 gam.                  B. 17,6 gam.                 C. 21,6 gam.                D. 29,6 gam.

Câu 6. Hỗn hợp X gồm Mg và Al2O3. Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc và nung kết tủa được 4,12 gam bột oxit. giá trị là:

A.1,12 lít.                      B. 1,344 lít.                  C. 1,568 lít.                   D. 2,016 lít.

Câu 7. Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0,1 gam khí. Cho 2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là

A. 8,4%.                        B. 16,8%.                    C. 19,2%.                     D. 22,4%.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/15/bai-tap-van-dung-phuong-phap-giai-nhanh-hoa-hoc.pdf

Trả lời