Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ

MỤC LỤC

Cấu trúc đề thi…………………………………………………………………………………………………………………… 3

Phần 1: Bài tập……………………………………………………………………………………………………………… 4-102

Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ ………………………………………………………………………………………..4

Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon ……………………………………………………………………………………………………..11

Chuyên đề 3 : Dẫn xuất halogen – Phenol – Ancol …………………………………………………………………………23

Chuyên đề 4 : Anđehit – Xeton – Axitcacboxylic…………………………………………………………………………… 35

Chuyên đề 5 : Este – lipit……………………………………………………………………………………………………….. 47

Chuyên đề 6 : Cacbohiđrat…………………………………………………………………………………………………….. 61

Chuyên đề 7 : Amin – Aminoaxit – Protein …………………………………………………………………………………..70

Chuyên đề 8 : Polime và vật liệu polime ……………………………………………………………………………………..83

Chuyên đề 9 : Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ………………………………………………………….. 89

Phần 2 : Đáp án ……………………………………………………………………………………………………………105-109

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/11/trac-nghiem-hoa-huu-co.pdf

Trả lời