Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

Tháng…………..Năm…………..

Tên cơ sở kinh doanh:…………

Mã số:……………………………..

Địa chỉ:…………………………….

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:………..

Người tổ chức thu mua:…………………………………………………

Điện thoại:…………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Bangthumuahang-Khonghoadon.doc

Trả lời