Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

Download.com.vn xin giới thiệu Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–***———–

BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

(Để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” )

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

Họ và tên:……………………………. Bí danh (nếu có):…………………………… Nam, nữ:……………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào ngành Y tế:……………………………………………………………………………………………….

Ngày nghỉ hưu (đối với cán bộ đã nghỉ hưu)…………………………………………………………………..

Số năm công tác trong ngành Y tế:………………………………………………………………………………

II. Tóm tắt thành tích cá nhân trong quá trình công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (2):

……………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Xác nhận thời gian được xét tặng trước thời hạn quy định 5 năm (nếu có):

                                                                                   Ngày……tháng……. năm…….
HIỆU TRƯỞNG                                                    Người khai ký tên

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang11/18/Ban_Khai_Tom_Tat_Thanh_Tich_Ca_Nhan.pdf

Trả lời