Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng – Mẫu số 21b/XN

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 21b/XN-TNCN: Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN KÊ KHAI
VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………………………….

Họ và tên người nộp thuế: …….……………..……………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có): …….………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu: …..……………………………………….… Ngày cấp: …………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ quy định tại điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tôi kê khai người sau đây không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Ngày ………. tháng …….… năm ………..

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú):

UBND …………………………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ………………….……………………./.

Ngày ………. tháng …….… năm …………

TM. UBND ………………………….……….
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Xác nhận của UBND phường, xã: trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiều người phụ thuộc ở nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ thuộc sống, đối tượng nộp thuế phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường, xã nơi đó xác nhận.

Ví dụ: Ông B có 3 người phụ thuộc (không nơi nương tựa và ông B đang trực tiếp nuôi dưỡng) đang sống tại 3 địa điểm khác; trong đó có 02 người ở xã K, 01 người ở xã M. Ông A sẽ phải lập 02 bản khai theo mẫu số 21b/XN-TNCN; 01 bản đề nghị UBND xã K xác nhận cho 02 người phụ thuộc sống ở xã K, 01 bản đề nghị UBND xã M xác nhận cho 01 người sống ở xã M.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang10/22/Ban_Ke_Khai_Ve_Nguoi_Truc_Tiep_Nuoi_Duong.pdf

Trả lời