ALFTP

ALFTP – Trình chia sẻ file theo giao thức FTP, có những đặc điểm: giao diện kiểu Explorer nên rất dễ sử dụng, cho phép kéo và thả file để chuyển, có thể chuyển file hơn 2GB, có khả năng sao lưu dự phòng và tự động thực hiện lại khi chuyển file bị lỗi.

Link download : http://www.altools.com/AL/Downloads/ALFTP531.exe

Trả lời