210 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật Lý

210 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật Lý

Câu 1: Một sóng cơ có tần số f. Phát biểu đúng

A. Tốc độ truyền sóng biến thiên với tần số f.

B. Vận tốc các phần tử biến thiên với tần số f.

C. Biên độ dao động các phần tử vật chất trong môi trường biến thiên với tần số f.

D. Năng lượng của dao động được truyền đi với vận tốc bằng vận tốc dao động nguồn sóng.

Câu 2: Gia tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn bằng 1 nửa giá trị cực đại khi vật có:

A. Động năng cực đại.

B. Động năng bằng ba lần thế năng.

C. Thế năng bằng động năng.

D. Thế năng bằng ba lần động năng.

Câu 3: Đối với con lắc đơn và con lắc lò xo, nếu chỉ tăng khối lượng của vật mà giữ nguyên biên độ giao động thì

A. Chu kì dao động của hai con lắc đều không thay đổi.

B. Chu kì dao động của hai con lắc đều tăng.

C. Năng lượng dao động của con lắc đơn tăng, của con lắc lò xo không đổi.

D. Năng lượng dao động của hai con lắc đều tăng.

Câu 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang phát quang

A. Chất lỏng fluorexien khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại.

B. Phát quang ở màn hình vô tuyến.

C. Phát quang ở đèn LED.

D. Phát quang ở con đom đóm.

Câu 5: Cơ chế phóng xạ

Trả lời