2000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12

2000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Phần 1

Bài 1: Tái bản ADN ở sinh vật nhân chuẩn có sự phân biệt với tái bản ADN ở Ecoli là:

1. Chiều tái bản ;

2. Hệ enzim tái bản;

3. Nguyên liệu tái bản;

4. Số lượng đơn vị tái bản;

5. Nguyên tắc tái bản.

A. 1, 2

B. 2,3

C. 2, 4

D. 3, 5

Bài 2: Muốn phân biệt sự di truyền liên kết hoàn toàn với di truyền đa hiệu người ta sử dụng phưong pháp?

A. Lai phân tích;

B. Dùng phương pháp đột biến;

C. Cho trao đổi chéo;

D. C và B

Bài 3: Phép lai sau đây không phải lai phân tích là:

A. P: AA x Aa

B. AaBb x AABB

C. P: Dd x Dd

D. Cả ba phép lai trên

Bài 4: Nhóm phép lai nào sau đây được xem là lai phân tích?

A. P: Aa x aa; P: AaBb x AaBb

B. P: AA x Aa; P: AaBb x Aabb

C. P: Aa x Aa; P: Aabb x aabb

D. P: Aa x aa; P: AaBb x aabb

Bài 5: Trong phép lai phân tích để xác định thuần chủng của cơ thể mang lai, người ta dựa vào:

A. Khả năng sinh sản của bố mẹ

B. Số lượng con lai tạo ra nhiều hay ít

C. Kết quả biểu hiện kiểu hình ở con lai

D. Cả ba A, B, C đều đúng

Bài 6: Mục đích của phép lai phân tích là nhằm để:

A. Phân tích các đặc điểm di truyền ở sinh vật thành từng cặp tính trạng tương ứng

B. Kiểm tra kiểu gen của một cơ thể mang kiểu hình trội nào đó có thuần chủng hay không

C. Xác định mức độ thuần chủng của cơ thể mang kiểu hình lặn

D. Làm tăng độ thuần chủng ở các cơ thể con lai

Bài 7: Hoạt động nào sau đây, không nằm trong nội dung của phương pháp phân tích di truyền cơ thể lai?

A. Chọn lựa đối tượng để tiến hành thí nghiệm

B. Kiểm tra để chọn được các cơ thể thuần chủng làm thế hệ xuất phát cho phép lai

C. Lai và theo dõi sự di truyền của một hay một số cặp tính trạng tương phản

D. Sử dụng các tác nhân gây đột biến ở sinh vật rồi bồi dưỡng để tạo ra giống mới

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/File/2014/Thang11/17/2000-cau-trac-nghiem-sinh-hoc.pdf

Trả lời