2000 câu đàm thoại song ngữ Anh

2000 câu đàm thoại song ngữ Anh – Việt It rained off and on. Trời chốc chốc lại mưa. It rained off and on all day yesterday. Trời mưa dai dẳng cả ngày hôm qua. He went away instead of waiting. Anh ấy đã bỏ đi thay vì chờ đợi. You should try instead of crying. Bạn nên cố gắng thay vì than khóc. Instead of crying, you should rejoice. Thay vì khóc, anh phải vui lên. George finished his assignment in no time at all. George đã làm xong bài tập trong nháy mắt. This time she’s leaving for good. Lần này cô ấy sẽ ra đi mãi mãi. Thank you for good reviews. Cảm ơn bạn đã đánh giá tốt. Thanks for good memories. Cảm ơn vì những kỷ niệm đẹp.
You can keep it for good. Bạn có thể giữ nó mãi mãi. Be sure to watch out for cars. Nhớ coi chừng xe cộ. Watch out for traffic when crossing! Coi chừng xe khi băng qua đường! It’s time to break off all relations with her. Đến lúc để tuyệt tình với cô ấy rồi. It’s difficult to break me off a bad habit. Rất khó để làm cho mình bỏ được một thói quen xấu. It’s the true reflection of your efforts. Nó phản ánh chân thực nỗ lực cùa bạn Maintain weight after weight loss Duy trì cân nặng sau khi giảm cân Let’s maintain educational standards. Chúng ta hãy duy trì các chuẩn mực giáo dục. No, honestly. Không, thật mà. No litter! Không vứt rác!  No rush! Không phải vội!

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/23/2000-cau-dam-thoai-tieng-anh.pdf

Trả lời