17 nguyên tắc khi chia động từ

17 nguyên tắc khi chia động từ 1. Chủ ngữ và động từ phải hợp số. Đây là nguyên tắc cơ bản để học tiếng anh giao tiếp cơ bản.

Ví dụ: The dog barks when he meets a stranger. The dogs bark when they meet strangers.

2. Đừng bị nhầm với mệnh đề phụ xen giữa chủ ngữ và động từ.

Ví dụ: The dog, who is chewing on my jeans, is usually very good.

Cụm giới từ nẵm giữa chủ ngữ và động từ không liên quan:

Ví dụ: The colors of the rainbow are beautiful

Với các câu bắt đầu bằng “there” hoặc “here” chủ ngữ luôn sau động từ:

Ví dụ: There is a problem with the balance sheet. Here are the papers you requested

Trong câu hỏi, không phải lúc nào chủ ngữ cũng đứng trước động từ:

Ví dụ: Does Lesly usually eat grass? Where are the pieces of this puzzle.

Nếu 2 chủ ngữ nối nhau bằng “and”, động từ sẽ chia ở số nhiều:

Ví dụ: The cow and the pig are jumping over the moon; hoặc: To walk and to chew gum require great skill.

Động từ chia ở số ít nếu chủ ngữ nối nhau bằng “and” nhưng ngụ ý nói về 1 chủng loại:

Ví dụ: Red beans and rice is my mom’s favorite dishNếu chủ ngữ đi sau “each”, “every”, hay “ no” thì động từ chia ở số ít:

Ví dụ: No smoking or drinking is allowed. Every man and woman is required to check in.

Nếu chủ ngữ đều số ít và đi với or, nor, neither/nor, either/or, và not only/but also thì động từ chia ở số ít:

Ví dụ: Jessica or Christian is to blame for the accident.

Động từ chia phụ thuộc vào tân ngữ của cụm giới từ làm chủ ngữ khi đi với some, half, none, more, all, …:

Ví dụ: All of the chicken is gone. All of the chickens are gone

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

1.      Chủ ngữ và động từ phải hợp số. Đây là nguyên tắc cơ bản để học tiếng anh giao tiếp cơ bản. Ví dụ: The dog barks when he meets a stranger. The dogs bark when they meet strangers.

2.       2.Đừng bị nhầm với mệnh đề phụ xen giữa chủ ngữ và động từ.

Ví dụ: The dog, who is chewing on my jeans, is usually very good.

3.      Cụm giới từ nẵm giữa chủ ngữ và động từ không liên quan:

Ví dụ: The colors of the rainbow are beautiful

4.      Với các câu bắt đầu bằng “there” hoặc “here” chủ ngữ luôn sau động từ:

Ví dụ: There is a problem with the balance sheet. Here are the papers you requested

5.      Trong câu hỏi, không phải lúc nào chủ ngữ cũng đứng trước động từ:

Ví dụ: Does Lesly usually eat grass? Where are the pieces of this puzzle.

6.      Nếu 2 chủ ngữ nối nhau bằng “and”, động từ sẽ chia ở số nhiều:

Ví dụ: The cow and the pig are jumping over the moon; hoặc: To walk and to chew gum require great skill.

7.      Động từ chia ở số ít nếu chủ ngữ nối nhau bằng “and”  nhưng ngụ ý nói về 1 chủng loại: Ví dụ: Red beans and rice is my mom’s favorite dish

8.      Nếu chủ ngữ đi sau “each”, “every”, hay “ no” thì động từ chia ở số ít:

Ví dụ: No smoking or drinking is allowed. Every man and woman is required to check in.

9.      Nếu chủ ngữ đều số ít và đi với or, nor, neither/nor, either/or, và not only/but also thì động từ chia ở số ít:

Ví dụ: Jessica or Christian is to blame for the accident.

10.  Động từ chia phụ thuộc vào tân ngữ của cụm giới từ làm chủ ngữ khi đi với some,  half, none, more, all, …:

Ví dụ: All of the chicken is gone. All of the chickens are gone

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/24/17-nguyen-tac-khi-chia-dong-tu.pdf

Trả lời