13cubed APG

APG sẽ tạo mật khẩu với 2, 3 hoặc 4 từ ngẫu nhiên thông dụng trong từ điển. Phần mềm này sẽ hiển thị độ dài và lượng bit tương ứng.

APG

Phiên bản này có gì mới:

  • Chữa lỗi nhỏ về tính toán
  • Số lượng từ nhiều hơn, tính toán chính xác hơn

Lamle

Link download : http://13cubed.com/downloads/apg.dmg

Trả lời