100 Bài tập ôn tập Hóa Học 8

100 Bài tập ôn tập Hóa Học 8

Câu 1: Trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ thể tích là 3/5.CM của dung dịch sau là 3M. Biết CM của dung dịch A gấp 2 lần CM của dung dịch B. A và B không tác dụng với nhau. Nồng độ mol của hai dung dịch A và B lần lượt là :

A. 4,3M và 2,15M

B. 4M và 2M

C. 4,36M và 2,18M

D. 4,32M và 2,16M

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, một em học sinh đổ một lọ đựng 150ml dung dịch HCl 10% có D là 1,047 g/ml vào lọ khác đựng 250ml dung dịch HCl 2M. Trộn hai dung dịch axit này ta được dung dịch A. Theo em, dung dịch A có nồng độ mol nào sau đây:

A. 1,162M

B. 2M

C. 2,325M

D. 3M

Câu 3: Một loại quặng sắt chứa 90% Fe3O4. Khối lượng sắt có trong 1 tấn quặng đó là:

A. 0,65 tấn

B. 0,76 tấn

C. 0,6517 tấn

D. 0,66 tấn

Câu 4: Khối lượng thực của nguyên tử O tính ra gam có thể là:

A. 2,6.10-23 g

B. 1,328.10-22 g

C. 2,6568.10-22 g

D. 2,6568.10-23 g

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang11/15/100-bai-tap-hoa-hoc-8.pdf

Trả lời